En av Eiriks halvbrødre het Håkon og han bodde hos den engelske kong Adalstein. Håkon ble derfor kalt Håkon Adalsteinsfostre. Etter at Harald Hårfagre er død vil også Håkon ha kongemakten i Norge.

Kong Adalstein gav ham folk og gode skip og rustet ham staselig ut for ferden. Han kom til Norge om høsten. Der hørte han om brødrenes fall, og at kong Eirik var i Viken, og da seilte Håkon nord til Trondheimen og til Sigurd Ladejarl, som var den klokeste mann i Norge, og der fikk han god mottagelse; de sluttet forbund. Håkon lovte ham stor makt om han ble konge. Så lot de stevne til stort ting, og på tinget talte Sigurd jarl på Håkons vegne og bad bøndene ta ham til konge.

Håkon åpnet talen sin med å be bøndene gi ham kongsnavn, og bad dem også om å følge ham og gi ham makt til å holde kongedømmet; han bød dem til gjengjeld å gjøre alle bønder til odelsbårne og gi odel til dem som bygslet. Etter denne talen ble det slikt bifall at hele bondemugen ropte og skreik at de ville ta ham til konge, og så ble gjort; trønderne tok Håkon til konge over hele landet.

Harald Hårfagre hadde fratatt bøndene eiendomsretten, men Håkon lover altså nå at storbøndene skal få tilbake eiendomsretten til jorda, og bøndene tar ham altså til konge.

Håkon gjenskaper båndene til jarlene som tradisjonelt var makthaverne på Møre og Trøndelag. Jeg fortalte litt om dem i historien om Einar Tambarskjelve. Eirik hadde ikke klart å få disse med seg på laget, men Håkon blir nå altså anerkjent som overkonge av jarlene. Enkelte historikere peker på at Sigurd ladejarl var den virkelige makthaveren og at det faktisk var slik at det var Håkon som ble brukt av ladejarlen for å kvitte seg med Eirik. 

Uansett var Håkon etter alt å dømme døpt og blitt kristen under oppholdet i England og han hadde med seg prester til Norge. Sagaene forteller at han bygget kirker, men han lyktes ikke i særlig grad å kristne Norge. Til det var motstanden for sterk. Håkon var helt avhengig av støtte fra Sigurd ladejarl og hans høvdinger, som alle var hedninger og blotet til ære for Tor og Odin og de andre.

Sigurd ladejarl overtaler Håkon til å blote, Christian Krogh

Håkon Adalsteinsfostre gjør seg så klar til krig og til et endelig oppgjør med halvbroren Eirik. Like lite som Eirik, er ikke Håkon interessert i dele kongetittelen med noen bror. 

Vi er nå kommet til år 935 omtrent og Snorre forteller oss at 40-åringen Eirik på sin side sliter med å skaffe folk til sin hær for å stå imot halvbroren Håkon. Selv ikke fra maktbasen på Vestlandet er det nok støtte, og flere høvdinger også der slutter seg til Håkon: 

Da det ble vår, samlet kong Håkon en stor hær i Trondheimen og skaffet seg skip. Vikværingene hadde også en stor hær ute, og tenkte å møte Håkon. Eirik også bød ut hær, på Vestlandet, men han fikk dårlig med folk, for mange av stormennene sviktet ham og drog til Håkon.

Eirik skjønner at slaget er tapt, før slaget i det hele tatt har stått, og han rømmer landet med det han har av folk. Han seiler vestover, ifølge Snorre: 

Og da han ikke så seg noen utveg til å gjøre motstand mot Håkons hær, seilte han vest over havet med så mye folk som ville følge ham; først kom han til Orknøyene og derfra fikk han med seg et stort følge; så seilte han sør til England og herjet hele Nord-England også. 

Kong Håkon I blir etter hvert Håkon den gode.

Du kan høre mer om  Eirik Blodøks på AppleGoogle og Spotify: